Stanovy Spolku přátel naivního a amatérského umění

Stanovy Spolku přátel naivního a amatérského umění

Stáhnutí stanov v doc

I. Název a forma

Spolek „Spolek přátel naivního a amatérského umění, z.s.“ (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II. Sídlo Spolku

Adresa sídla Spolku je: Šerkovice 91, 66601 Tišnov.

III. Charakter Spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili k naplňování společného zájmu příznivci naivního a amatérského umění. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

IV. Účel, poslání a principy Spolku

 1. Podpora a popularizace naivního a amatérského umění a jeho autorů.
 2. Vytvoření sbírky naivního a amatérského umění.
 3. Pořádání veřejných akcí propagujících naivní amatérské umění.

V. Hlavní činnost Spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým účelem a posláním tak, jak je vymezeno v čl. IV. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom, z členských příspěvků dle čl. IX. těchto Stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VI. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady. Spolek může také přijímat nebo nakupovat umělecká díla pro naplnění čl. IV. odst. 2. Stanov.
 3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
  • Praktická činnost spočívající ve spolupráci s kulturními organizacemi a dalšími subjekty – fyzickými, či právnickými osobami, pro naplňován cílů dle čl. IV. těchto stanov.
  • Pořádání pracovních setkání naivních umělců a příznivců naivního umění
  • Pořádání veřejných akcí propagujících naivní umění – výstavy, přednášky, semináře.

VI. Vedlejší činnost Spolku

 1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá k podpoře hlavní činnosti dle čl. V. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VII. Členství

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Rady o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 5. Členství ve Spolku je individuální, sympatizující nebo čestné.
 6. O udělení čestného členství rozhoduje Rada. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům po splnění následujících podmínek:
  • jedná se o významnou osobnost
  • jedná se o dlouholetého člena, který již nadále nechce být individuálním členem
 7. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
  • dobrovolným vystoupení člena - členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Radě, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
  • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
  • vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Rada má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje účel, principy a poslání Spolku dle čl. IV těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VIII. těchto stanov;
  • zánikem spolku;
  • rozhodnutím o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ
 8. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

VIII. Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen Spolku má právo:
 2. podílet se na činnosti Spolku
 3. být pravidelně informován o dění ve Spolku
 4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
 5. žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. X. Stanov
 6. Každý člen Spolku má povinnost:
  • platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Členská schůze
  • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
  • dodržovat stanovy Spolku
  • aktivně se podílet na činnosti Spolku
  • pravidelně se informovat o dění ve Spolku
 7. S individuálním členstvím je dále spojeno právo hlasovat na Členské schůzi, volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku. S individuálním členstvím je dále spojena povinnost účastnit se zasedání Členské schůze.
 8. Se sympatizujícím a čestným členstvím je spojen pouze poradní hlas na Členské schůzi a není s nimi spojeno právo volit a být volen do řídících nebo kontrolních orgánů Spolku.

IX. Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.
 2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Rada.
 4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Rada spolku.

X. Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
  Fyzické osoby: Právnické osoby:
  Jméno a příjmení Název
  Bydliště Sídlo
  Datum narození IČ
  Tel. č./email Tel. č./email
  Vybraný způsob kontaktování Osoba jednající jménem člena ve Spolku Vybraný způsob kontaktování
 2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Rada. Rada provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Rada spolku provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 3. Rada spolku je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
 4. Seznam členů Spolku je neveřejný. Odesláním žádosti dle čl. VII. bodu 4. Stanov vyjadřuje člen Spolku souhlas s využitím údajů dle čl. X. bodu 1. Stanov pro vnitřní potřeby Spolku.

XI. Orgány Spolku

 1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
  • Členská schůze
  • Rada
  • Předseda
 2. Funkční období volených orgánů Spolku je pět let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VII. Bod 7. Stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schůzí.

XII. Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
  • určit hlavní zaměření činností Spolku,
  • rozhodovat o změně stanov,
  • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Radou,
  • rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti
  • schvalovat výsledek hospodaření Spolku
  • volit členy Rady,
  • jmenovat likvidátora při zániku Spolku
  • hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů
  • rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku
  • rozhodnout o přeměně Spolku
 3. Členská schůze je svolávána Radou podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
 4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Rada je povinna svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Rada zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.
 5. Právo zúčastnit se Členské schůze mají všichni členové Spolku, právo hlasovat, volit a být volen mají pouze individuální členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
 6. O konání Členské schůze a jejím programu musí být členové informováni nejméně 15 dní před jejím zasedáním pozvánkou zaslanou vybraným způsobem kontaktování dle čl. X bod. 1 Stanov. Z pozvánky musí byt zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Již svolané zasedání Členské schůze lze odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým byla svolána.
 7. Každý individuální člen Spolku má jeden hlas a jejich hlasy mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny individuálních členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných individuálních členů.
 8. Nesejde-li se potřebný počet členů na Členské schůzi, svolá Rada Členskou schůzi na náhradní zasedání v souladu s ust. § 257 občanského zákoníku.
 9. Jednání Členské schůze řídí Předseda do doby než Členská schůze zvolí předsedajícího. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce dle bodu 6. tohoto článku.
 10. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIII. Rada a Předseda

 1. Rada je statutárním orgánem Spolku.
 2. Rada je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí. Členové Rady zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu (Předseda Spolku) a místopředsedu. V době nepřítomnosti předsedy Rady ho zastupuje místopředseda.
 3. Odměnu za výkon funkce člena Rady stanoví Členská schůze.
 4. Rada řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi Spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.
 5. Navenek za Spolek jedná Předseda nebo Místopředseda společně s další členem Rady. Jednající se za Spolek podepisují tak, že k názvu Spolku (razítko) připojí svůj podpis.
 6. Rada odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
 7. Rada vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
 8. Rada je povinna jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 9. Do působnosti Rady náleží:
  • svolávat Členskou schůzi,
  • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku,
  • rozhodovat o prodeji a koupi uměleckých děl a o dalších investicích
  • sjednávat smlouvy související s úschovou, údržbou, opravami, vystavováním a zapůjčováním uměleckých děl,
  • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
  • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
  • přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
  • rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
  • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
  • schvalovat interní organizační normy Spolku

XIV. Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VI. těchto stanov.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
 3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
 6. Rada spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.
 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Radou spolku.
 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XV. Zánik a likvidace Spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XIX. Závěrečná ustanovení

Znění těchto Stanov bylo schváleno ustavující schůzí konanou dne 22. května 2014, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 22. května 2014.

Translate »