Přihláška do spolku

Stáhnutí přihlášky

Co přináší členství ve Spolku:

 • aktivní informovanost o akcích, které Spolek pořádá,
 • kontakt s dalšími příznivci naivního umění
 • podporu výtvarného vyjádření, které je mnohdy na okraji zájmu společnosti.

Jaké jsou povinnosti člena Spolku – podrobněji viz Stanovy Spolku:

Individuální člen

 • účastnit se Členské schůze
 • uhradit roční členský příspěvek 200,-Kč

Sympatizující člen

 • uhradit roční členský příspěvek 200,-Kč

Rozdíly mezi členstvím Individuálním a Sympatizujícím se liší tím, že:

 • Individuální člen má povinnost účastnit se Členských schůzí a má právo na nich hlasovat.
 • Sympatizující člen má právo účastnit se Členských schůzí a při hlasování má hlas poradní.

Ostatní práva a povinnosti Členů jsou obdobná – podrobněji viz Stanovy Spolku.

Rozdělení je z ryze pragmatických důvodů, neboť Členská schůze, jako nejvyšší orgán Spolku, je usnášení schopná jen za přítomnosti nadpoloviční většiny všech Individuálních členů a v případě, že by se nadpoloviční většina všech Individuálních členů nesešla, schůze by se nemohla konat a musela by být svolána v náhradním termínu. Považujeme to za zbytečné časové zatěžování těch členů - Sympatizujících, kteří se nechtějí přímo a aktivně podílet na správě Spolku.

Jak se stát Členem Spolku:

  1. Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba
  2. Je třeba vyplnit vyplnit Přihlášku.
  3. - buď si Přihlášku vytisknout (nebo požádat o její zaslání), vyplnit ji a odeslat na adresu sídla Spolku

   

    - nebo si

   stáhněte přihlášku

     , vyplňte ji a odešlete na náš email

    info@naivniumeni.cz

    1. Členem se osoba stane ke dni rozhodnutí Rady Spolku o přijetí za člena, o čemž podá novému členovi zprávu.
    Translate »